Luật sư đại diện tranh chấp dân sự

 
Có 3 785 lượt xem

Luật sư đại diện tranh chấp dân sự

1. Các tranh chấp về dân sự:

Tranh chấp về quốc tịch;

Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

Tranh chấp về hợp đồng dân sự;

Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

Tranh chấp về thừa kế tài sản;

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;

Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

2. Các yêu cầu về dân sự:

Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;

Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;

Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Công ty luật Dragon

 
 
 
 
 

luật sư tranh tụng

luật sư sài gòn

luật sư tphcm