1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 05/04/2016

Điều 127 quy định về tội làm sai lệch kết quả bầu cử

Điều 127 quy định về tội làm sai lệch kết quả bầu cử: 1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc...

Điều 126 Tội xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân

Điều 126 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định: Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân 1. Người nào lừa...

Điều 125 tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại,...

Điều 125 quy định về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác  1. Người nào chiếm...

Điều 123, 124 Bộ luật Hình sự 1999 về các tội xâm phạm quyền...

CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYEFN TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN Điều 123.  Tội bắt, giữ hoặc giam  người trái pháp luật 1. Người nào...

Điều 122 quy định về tội vu khống. Bộ luật Hình sự 1999

Điều 122 quy định về tội vu khống: 1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ