1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 06/04/2016

Điều 136 quy định về tội cướp giật tài sản. Bộ luật Hình sự...

Điều 136 luật hình sự năm 1999 quy định về tội cướp giật tài sản: 1. Người nào cướp giật tài sản của người khác,...

Điều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản. Bộ luật Hình sự 1999

Điều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản 1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần...

Điều 134. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bộ luật Hình sự...

Điều 134. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản 1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản,...

Điều 133. Tội cướp tài sản Bộ luật hình sự 1999

  Điều 133. Tội cướp tài sản 1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác...

Điều 132 xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo. Bộ luật Hình sự 1999

Điều 132,quy định tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo -  luật hình sự năm 1999  1. Người nào có một trong các hành vi sau...

Điều 131. Tội xâm phạm quyền tác giả. Bộ luật Hình sự 1999

Điều 131. Tội xâm phạm quyền tác giả 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng...

Điều 130,tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ

Điều 130,tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ: Người nào dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ...

Điều 129 tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do...

Điều 129 tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền  tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. 1. Người nào có hành vi...

Điều 128, quy định về tội buộc người lao động, cán bộ, công chức...

Điều 128, quy định về tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật: Người nào vì vụ lợi hoặc động...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ