Lưu trữ hàng ngày: 15/08/2019

Điều 167: Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí,...

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực...

Điều 154: Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

1. Cơ sở pháp lý Bộ luật hình sự 2015 sd,bs 2017 2. Cấu thành tội phạm Mặt Khách quan: Tội phạm này là tội phạm có cấu...

Điều 147 Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 2015 Nội dung tư vấn:      Khoản 1 Điều 147 Bộ luật hình sự 2015 quy...

Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người yếu thế

Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 thay thế cho Luật TGPL năm 2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

Luật trợ giúp pháp lý 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 11/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017 LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Căn...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ