1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 26/10/2019

Điều 200. Tội trốn thuế

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng...

9 hành vi trốn thuế có thể bị xử lý hình sự

Trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, pháp nhân khi cố ý không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ