1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 26/03/2020

Kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Để thực hiện tốt kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, mỗi KSV cần phải...

Thủ tục giải quyết vụ án kinh doanh thương mại, lao động

Thủ tục giải quyết vụ án kinh doanh thương mại, lao động PHẦN I: KỸ NĂNG CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO...

Quy trình giải quyết vụ án hình sự theo Bộ luật Tố tụng Hình...

Mỗi một vụ án hình sự đều có tính chất, mức độ nguy hiểm khác nhau nên việc giải quyết một hình sự vụ...

Trình tự, thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Trình tự, thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự được thực hiện qua các bước như sau: 1. Bước 1: Thụ lý vụ...

Phạm vi xét xử phúc thẩm trong tố tụng dân sự

Căn cứ theo quy định tại Điều 293 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, phạm vi xét xử phúc thẩm được quy định...

Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị dân sự phúc thẩm

Theo quy định tại Điều 34 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, ban hành kèm theo...

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa dân sự phúc thẩm

Theo quy định tại Điều 35 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, ban hành kèm theo...

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hình sự được quy định tại Điều 346 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có...

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

I. Tính chất của xét xử phúc thẩm 1. Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ...

Chế định pháp luật về phúc thẩm vụ án dân sự

Trong Bộ luật tố tụng dân sự, chế định phúc thẩm dân sự được quy định tại Phần thứ ba gồm 3 chương (từ...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ