1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 27/07/2020

Khi nào cần thuê luật sư bào chữa

Thuê luật sư là việc người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị buộc tội, bị can, bị cáo và người thân thích...

Tầm quan trọng của Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa là gì? Luật sư bào chữa hay Người bào chữa hay Bào chữa viên là thuật ngữ chỉ về những người...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ