1900599979

26 C
hanoi
Thứ Sáu, Tháng Năm 29, 2020

Văn bản mẫu

Đơn xin bảo lãnh cho bị can đang bị giam giữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ....., ngày ..... tháng ...... năm ....... ĐƠN XIN...

Đơn xin xóa án tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------- ……….., ngày …. tháng ….. năm …….. ĐƠN XIN XÓA ÁN...

ĐIỀU LUẬT