1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 19/04/2016

Điều 220. Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý...

Điều 220. Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông 1. Người nào có trách nhiệm...

Điều 219. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện...

Điều 219.  Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không 1. Người nào...

Điều 218. Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không...

Điều 218.  Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm  an toàn 1. Người nào có trách nhiệm trực...

Điều 217. Tội cản trở giao thông đường không. Bộ luật Hình sự năm...

Điều 217. Tội cản trở giao thông đường không 1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường...

Điều 216. Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay. Bộ luật...

Điều 216. Tội vi phạm quy định điều khiển  tàu bay 1. Người nào chỉ huy,  điều khiển tàu bay mà  vi phạm các quy...

Điều 215. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện...

Điều 215.  Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ 1. Người nào...

Điều 214. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ...

Điều 214. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ không bảo đảm an toàn 1. Người nào chịu trách nhiệm...

Điều 213. Tội cản trở giao thông đường thuỷ. Bộ luật Hình sự năm...

Điều 213. Tội cản trở giao thông đường thuỷ 1.  Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường...

Điều 212. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao...

Điều 212.  Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ 1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông...

Điều 211. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều...

Điều 211. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt 1. Người nào...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ