Nghị Định

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020   NGHỊ...

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 133/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020   NGHỊ...

Nghị định 43/2020/NĐ-CP thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

CHÍNH PHỦ _____ Số: 43/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc...

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an...

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 167/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ...

Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 185/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   NGHỊ...

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020   NGHỊ...

Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2020/NĐ-CP Hà Nộị ngày 08 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ...

Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018   NGHỊ...

Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em theo Nghị định số...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011   NGHỊ...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ