Bộ luật

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ...

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 14/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017   LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG...

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 94/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm...

Luật Luật Sư sửa đổi 2012

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 20/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ...

Luật Luật Sư 2006

QUỐC HỘI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:: 65/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC...

Luật Lý lịch tư pháp 2009

QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 28/2009/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009   LUẬT LÝ...

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 11/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017   LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Căn...

Luật tố cáo 2018

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 25/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT TỐ...

Luật sửa đổi BLHS 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 12/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm...

Luật thi hành án hình sự 2019

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 41/2019/QH14     LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Căn cứ Hiến...

Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu...

Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua với tỷ lệ...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ