1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 10/04/2019

Điều 160 Bộ luật Hình sự quy định về Tội xâm phạm quyền của...

Điều 160 Bộ luật Hình sự quy định về Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết...

Điều 159 Bộ luật Hình sự quy định về tội xâm phạm bí mật...

Điều 159 Bộ luật Hình sự quy định về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc...

Điều 158 Bộ luật Hình sự quy định về tội xâm phạm chỗ ở...

Chi tiết Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 158: Tội xâm phạm chỗ ở của người khác ...

Điều 157 Bộ luật Hình sự quy định về tội bắt, giữ hoặc giam...

Điều 157 Bộ luật Hình sự quy định về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật Chi tiết Điều 157 Bộ luật Hình...

Điều 151 Bộ luật Hình sự quy định về Tội mua bán người

Chi tiết Điều 151 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 151. Tội mua bán người dưới 16 tuổi Người...

Điều 150 Bộ luật Hình sự quy định về Tội mua bán người

Chi tiết Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 150. Tội mua bán người Người nào dùng vũ...

Điều 147 Bộ luật Hình sự quy định về Tội sử dụng người dưới...

Chi tiết Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 147. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào...

Điều 141 Bộ luật Hình sự quy định về Tội hiếp dâm

Chi tiết Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 141. Tội hiếp dâm. Người nào dùng vũ lực,...

Điều 136 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương...

Điều 136 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người...

Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương...

Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ