1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 17/06/2020

Phạt tiền trong bản án hình sự có phải là hình phạt không?

- Căn cứ Điều 32 Bộ luật hình sự 2015 quy định những hình phạt bao gồm: + Cảnh cáo. + Phạt tiền. + Cải tạo không...

Đơn kháng cáo bản án, quyết định hình sự gồm những nội dung nào?

Nội dung của đơn kháng cáo bản án, quyết định hình sự được quy định tại Khoản 2 Điều 332 Bộ luật tố tụng...

Bản án hình sự sơ thẩm được kháng cáo trong bao lâu?

Thời hạn kháng cáo bản án, quyết định hình sự sơ thẩm được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 333 Bộ...

Kiểm sát quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm

Kiểm sát quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm được quy định tại Điều 53 Quyết định 282/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công...

Hội đồng tái thẩm có những quyền gì đối với bản án, quyết định...

Trong tố tụng hình sự, tái thẩm là thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa...

Khi nào thì bản án hình sự sơ thẩm bị hủy để điều tra...

Các trường hợp bản án hình sự sơ thẩm bị hủy để điều tra lại được quy định tại Khoản 1 Điều 358 Bộ...

Ai có quyền ký tên vào bản án hình sự?

Thẩm quyền ký tên vào bản án hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 260 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu...

Nội dung bản án hình sự sơ thẩm gồm những gì?

Nội dung bản án hình sự sơ thẩm được quy định tại Khoản 2 Điều 260 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực...

Nội dung bản án hình sự phúc thẩm gồm những gì?

Nội dung bản án hình sự phúc thẩm được quy định tại Khoản 3 Điều 260 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ