Từ khóa: Hình phạt “Phạt tiền” được áp dụng đối với pháp nhân thương mại

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ