Từ khóa: lôi kéo tụ tập đông người để gây rối; xúc phạm nghiêm trọng danh dự

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ