Từ khóa: Thẩm quyền của Thừa phát lại

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ