Từ khóa: Vật phạm pháp là di vật

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ