Từ khóa: Bồi thường thiệt hại dân sự khi tát người khác

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ