Từ khóa: Công an mặc thường phục có được bắt giữ người

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ