Từ khóa: Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ