Từ khóa: khoản 2 Điều 73 Bộ luật Hình sự năm 2015

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ