Từ khóa: quyền của luật sư trong tố tụng hình sự.

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ