Từ khóa: Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ