Lưu trữ

66 biểu mẫu tố tụng

Mẫu số 01-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Mẫu số 81-DS: Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút...

Mẫu số 81-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Mẫu số 82-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án...

Mẫu số 76-DS: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

Mẫu số 76-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án...

Mẫu số 91-DS: Quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa...

Mẫu số 91-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án...

Mẫu số 01-DS: Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 01-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án...

Mẫu số 02-DS:Biên bản lấy lời khai của đương sự

Mẫu số 02-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án...

Mẫu số 84-DS: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị...

Mẫu số 84-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP Ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án...

Mẫu số 73-DS: Biên bản phiên tòa phúc thẩm

Mẫu số 73-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án...