1900599979

36 C
hanoi
Thứ Ba, Tháng Sáu 2, 2020
Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Luật Luật Sư sửa đổi 2012

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 20/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ...

Luật Luật Sư 2006

QUỐC HỘI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:: 65/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC...

Luật Lý lịch tư pháp 2009

QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 28/2009/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009   LUẬT LÝ...

Điều 404. Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của...

1. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có vi phạm pháp...

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 11/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017   LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Căn...

Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp...

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2017/TT-BTP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT...

Luật tố cáo 2018

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 25/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT TỐ...

Quyết định 293/QĐ-CA 2019 về việc công bố án lệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- Số: 293/QĐ-CA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC...

Nghị định 43/2020/NĐ-CP thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

CHÍNH PHỦ _____ Số: 43/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc...

Thông tư 14/2020/TT-BCA Quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc...

BỘ CÔNG AN --------------- Số: 14/2020/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm...

ĐIỀU LUẬT