Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Có 1.710 lượt xem

Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

  1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Giết nhiều người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

Căn cứ theo văn bản hướng dẫn sau;

Thông tư số 01/1/TTLN của Bộ Nội vụ-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn áp dụng Điều 95, Điều 96 Bộ luật hình sự

Điều 96. Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

  1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
  2. Giết nhiều người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

Thông tư số 01/1/TTLN của Bộ Nội vụ-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn áp dụng Điều 95, Điều 96 Bộ luật hình sự ban hành ngày 7/1/1995

 §Ó ¸p dông ®óng ®¾n vµ thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù vÒ téi “chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù” vµ §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù vÒ téi “chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹”, sau khi ®· trao ®æi ý kiÕn víi Bé Quèc phßng, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé Néi vô thèng nhÊt h­ưíng dÉn mét sè ®iÓm như­ sau:

A – VÒ ®iÒu 95 bé luËt h×nh sù.

I – VÒ ®èi t­ưîng cña téi ph¹m.

§èi tư­îng cña téi ph¹m ®­ưîc quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù lµ vò khÝ qu©n dông, phư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù.

1. Vò khÝ qu©n dông bao gåm c¸c lo¹i sóng ng¾n, sóng trư­êng, sóng liªn thanh c¸c cì, c¸c lo¹i sóng lín, c¸c lo¹i vò khÝ tù ®éng, c¸c lo¹i ®¹n dïng cho c¸c lo¹i vò khÝ trªn vµ c¸c thø bom, m×n, lùu ®¹n, kÝp m×n, thuèc næ ®­îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 175/CP ngµy 11-12-1964 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý vò khÝ qu©n dông, vò khÝ thÓ thao quèc phßng vµ c¸c lo¹i vò khÝ kh¸c mµ theo quy ®Þnh cña Nhµ nư­íc lµ vò khÝ qu©n dông.

C¸c lo¹i ®¹n ®ư­îc coi lµ vò khÝ qu©n dông ë d¹ng nguyªn viªn vµ c¶ ë d¹ng rêi tõng bé phËn mµ khi sö dông míi l¾p chóng như­ vá ®¹n cßn h¹t næ, ®Çu ®¹n cßn ngßi næ.

Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 175/CP nãi trªn, th× vò khÝ thÓ thao quèc phßng, vµ c¸c lo¹i vò khÝ kh¸c như­: sóng s¨n, sóng kÝp, sóng ho¶ mai, dao g¨m, m· tÊu, gi¸o m¸c, thuèc næ vµ kÝp m×n dïng trong s¶n xuÊt ®Òu kh«ng coi lµ vò khÝ qu©n dông. Do ®ã, cÇn l­ưu ý chØ cã kÝp m×n, thuèc næ, d©y næ dïng vµo môc ®Ých quèc phßng míi ®­ưîc coi lµ vò khÝ qu©n dông, cßn nÕu ®ư­îc dïng trong s¶n xuÊt (kÓ c¶ trang bÞ cho lùc l­ưîng vò trang ®Ó lµm kinh tÕ) th× ®ư­îc coi lµ chÊt næ – ®èi t­ưîng cña téi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù.

2. Phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù lµ c¸c lo¹i xe, khÝ tµi, ph­¬ng tiÖn kh¸c ®ư­îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ trang bÞ cho lùc l­ưîng vò trang ®Ó huÊn luyÖn, chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu.

3. Vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù ®· ®­ưîc thanh lý theo ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n­ưíc vÒ viÖc thanh lý vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù hoÆc thùc tÕ hoµn toµn kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông theo chøc n¨ng cña chóng th× kh«ng ph¶i lµ ®èi t­ưîng cña téi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

§èi víi vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù ®· cã quyÕt ®Þnh thanh lý, như­ng kh«ng ®­îc tiÕn hµnh thanh lý hoÆc viÖc thanh lý kh«ng ®ư­îc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan Nhµ nư­íc cã thÈm quyÒn mµ vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù vÉn cßn gi¸ trÞ sö dông theo chøc n¨ng cña chóng th× vÉn ®­îc coi lµ ®èi t­ưîng cña téi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

II. VÒ hµnh vi ph¹m téi vµ hư­íng xö lý.

C¸c hµnh vi ph¹m téi quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù bao gåm: ChÕ t¹o tr¸i phÐp, tµng tr÷ tr¸i phÐp, sö dông tr¸i phÐp, mua b¸n tr¸i phÐp vµ chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù. C¸c hµnh vi ph¹m téi nµy ®­îc hiÓu như­ sau:

1. Hµnh vi chÕ t¹o vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù, lµ lµm míi hoµn toµn hoÆc l¾p r¸p tõ nh÷ng bé phËn cña vò khÝ, ph­ư¬ng tiÖn vµ cã gi¸ trÞ sö dông theo tÝnh n¨ng t¸c dông cña chóng. §èi víi hµnh vi lµm míi hoµn toµn sóng ®­ưîc coi lµ chÕ t¹o vò khÝ qu©n dông nÕu ®¹n sö dông cho sóng ®ưîc lµm míi ®ã lµ ®¹n dïng cho c¸c lo¹i vò khÝ qu©n dông.

ChØ nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt vò khÝ cña lùc l­ưîng vò trang vµ nh÷ng c¬ së kh¸c cã giÊy phÐp cña c¬ quan Nhµ n­ưíc cã thÈm quyÒn cÊp míi ®ư­îc s¶n xuÊt, l¾p r¸p vò khÝ qu©n dông; do ®ã, mäi trư­êng hîp kh«ng ®ư­îc phÐp s¶n xuÊt, l¾p r¸p vò khÝ qu©n dông mµ s¶n xuÊt, l¾p r¸p hoÆc ®ư­îc phÐp s¶n xuÊt, l¾p r¸p vò khÝ qu©n dông lo¹i nµy l¹i s¶n xuÊt l¾p r¸p lo¹i kh¸c ®Òu ®­îc coi lµ chÕ t¹o vò khÝ tr¸i phÐp. Hµnh vi s¶n xuÊt, l¾p r¸p ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt thuéc c¸c trư­êng hîp tư­¬ng tù còng ®ưîc coi lµ chÕ t¹o tr¸i phÐp phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù.

2. Tµng tr÷ tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù lµ cÊt gi÷ chóng mµ kh«ng ®­ưîc c¬ quan Nhµ nư­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. N¬i tµng tr÷ cã thÓ lµ n¬i ë, n¬i lµm viÖc, mang theo trong ngư­êi, trong hµnh lý hoÆc cÊt giÊu bÊt kú ë mét vÞ trÝ nµo kh¸c mµ ng­ưêi ph¹m téi ®· chän. Thêi gian tµng tr÷ dµi hay ng¾n kh«ng cã ý nghÜa ®èi víi viÖc ®Þnh téi.

Ngoµi ra bÊt cø ai cã ®­ưîc vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù kh«ng kÓ do nguån gèc nµo mµ cã (như­ ®ư­îc tÆng, cho, ®µo bíi ®­ưîc, nhÆt ®ư­îc…) mµ kh«ng khai vµ nép cho c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn th× hµnh vi cÊt gi÷ c¸c ®èi t­ưîng ®ã cña hä còng ®­ưîc coi lµ tµng tr÷ tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù.

Tµng tr÷ tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông mµ g©y hËu qu¶ lµm chÕt ng­ưêi, g©y tæn h¹i søc khoÎ cho ngư­êi kh¸c, g©y thiÖt h¹i nghiªm träng vÒ tµi s¶n (như­ cÊt giÊu lùu ®¹n ®Ó ng­ưêi kh¸c ®µo bíi g©y næ chÕt ng­ưêi…); hoÆc tr­ưêng hîp ®­a vò khÝ tµng tr÷ tr¸i phÐp ra lau chïi, th¸o l¾p g©y chÕt ngư­êi, g©y tæn h¹i cho søc khoÎ ng­ưêi kh¸c, g©y thiÖt h¹i nghiªm träng vÒ tµi s¶n th× chØ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 95 (hoÆc §iÒu 96) Bé luËt h×nh sù vÒ téi tµng tr÷ tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông víi t×nh tiÕt ®Þnh khung t¨ng nÆng lµ g©y hËu qu¶ nghiªm träng mµ kh«ng truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù thªm vÒ téi v« ý lµm chÕt ng­ưêi, v« ý g©y th­ư¬ng tÝch hoÆc v« ý g©y thiÖt h¹i ®Õn tµi s¶n.

3. Sö dông tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù lµ sö dông kh«ng cã giÊy phÐp hoÆc kh«ng ®ưîc phÐp cña ng­ưêi hoÆc c¬ quan Nhµ n­ưíc cã thÈm quyÒn. Hµnh vi sö dông lµ lªn ®¹n, bãp cß; hµnh vi sö dông lùu ®¹n lµ rót chèt, giËt nô xuú…

§èi víi tr­ưêng hîp sö dông vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù cã giÊy phÐp hoÆc ®­ưîc phÐp cña ng­ưêi hoÆc c¬ quan Nhµ n­ưíc cã thÈm quyÒn nÕu chñ thÓ lµ nh÷ng ng­ưêi ®ư­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 249 Bé luËt h×nh sù cã hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông vò khÝ g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông vò khÝ” theo §iÒu 268 Bé luËt h×nh sù; nÕu chñ thÓ kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ng­ưêi ®ư­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 249 Bé luËt h×nh sù th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “v« ý lµm chÕt ngư­êi” mµ kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

§èi víi ngư­êi ®ư­îc trang bÞ vò khÝ qu©n dông ®· sö dông tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông ®­ưîc trang bÞ thùc hiÖn téi ph¹m hoÆc ng­ưêi tuy kh«ng ®­ưîc trang bÞ như­ng ®· dïng vò khÝ qu©n dông thùc hiÖn téi ph¹m th× ®Òu bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ hai téi: “téi sö dông tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông” theo §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù vµ téi ph¹m ®· thùc hiÖn theo ®iÒu luËt tư­¬ng øng cña Bé luËt h×nh sù. NÕu téi ph¹m ®· thùc hiÖn mµ ®iÒu luËt cã quy ®Þnh “sö dông vò khÝ” lµ t×nh tiÕt ®Þnh khung h×nh ph¹t, th× ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ kho¶n t­ư¬ng øng cña ®iÒu luËt.

4. Theo tinh thÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 175/CP ngµy 11-12-1984 cña Héi ®ång ChÝnh phñ th× chØ nh÷ng c¬ quan ®­ưîc ChÝnh phñ cho phÐp míi ®ư­îc mua, b¸n vò khÝ qu©n dông, chÊt næ; do ®ã, ®ưîc coi lµ mua, b¸n vò khÝ qu©n dông, ph­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù tr¸i phÐp, c¸c hµnh vi mua b¸n kh«ng cã giÊy phÐp hoÆc kh«ng ®ư­îc phÐp cña c¬ quan Nhµ n­ưíc cã thÈm quyÒn, kh«ng ®ßi hái ph¶i cã ®Çy ®ñ c¶ hai hµnh vi mua vµ b¸n mµ chØ cÇn cã mét trong hai hµnh vi ®ã ng­ưêi ph¹m téi còng ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

5. ChiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù bao gåm c¸c hµnh vi c­ưíp, cưìng ®o¹t, cư­íp giËt, c«ng nhiªn chiÕm ®o¹t, tham «, trém c¾p, lõa ®¶o chiÕm ®o¹t, l¹m dông tÝn nhiÖm chiÕm ®o¹t.

Còng ®­ưîc coi lµ chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù c¸c hµnh vi cña qu©n nh©n, nh©n viªn, c«ng nh©n quèc phßng vµ nh÷ng ngư­êi kh¸c ®ư­îc trang bÞ vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù ®Ó huÊn luyÖn chiÕn ®Êu, ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trong thêi gian c«ng t¸c, khi xuÊt ngò, phôc viªn, nghØ viÖc vÒ h­ưu hoÆc chuyÓn sang c«ng t¸c kh¸c mµ kh«ng cßn ®­ưîc phÐp sö dông vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù, như­ng ®· kh«ng giao nép l¹i theo quy ®Þnh cña Nhµ n­ưíc.

6. Hµnh vi ph¸ vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù ®Ó lÊy mét sè bé phËn th× tuú tõng ®èi t­ưîng mµ xö lý như­ sau:

– Trong trư­êng hîp ®èi tư­îng lµ nh÷ng phư­¬ng tiÖn quan träng vÒ an ninh quèc phßng như­ m¸y bay, tµu chiÕn, ra ®a, xe t¨ng, xe bäc thÐp, tªn löa…, mµ ngư­êi cã hµnh vi ph¹m téi cã môc ®Ých nh»m chèng chÝnh quyÒn nh©n d©n th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “ph¸ ho¹i c¬ së vËt chÊt – kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi” theo §iÒu 79 Bé luËt h×nh sù; nÕu kh«ng cã môc ®Ých nh»m chèng chÝnh quyÒn nh©n d©n th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “ph¸ huû ph­ư¬ng tiÖn quan träng vÒ an ninh quèc gia” theo §iÒu 94 Bé luËt h×nh sù.

– Trong trư­êng hîp ®èi t­îng lµ vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù kh¸c nÕu chñ thÓ lµ nh÷ng ngư­êi ®ư­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 249 Bé luËt h×nh sù, th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “huû ho¹i vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù” (theo ®iÒu 269 Bé luËt h×nh sù); nÕu chñ thÓ lµ nh÷ng ng­êi kh¸c th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi huû ho¹i tµi s¶n x· héi chñ nghÜa (theo §iÒu 138 Bé luËt h×nh sù).

7. Trong tr­êng hîp nưg­êi cã hµnh vi chÕ t¹o, tµng tr÷, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù, víi môc ®Ých lµ chuÈn bÞ c«ng cô, phư­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn mét téi ph¹m kh¸c vµ téi ph¹m kh¸c ®· ®ư­îc thùc hiÖn th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ hai téi “chÕ t¹o, tµng tr÷, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù” g©y hËu qu¶ nghiªm träng theo ®iÓm c, kho¶n 2 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù vµ téi ph¹m t­ư¬ng øng d· ®­ưîc thùc hiÖn. Trong trư­êng hîp téi ph¹m kh¸c chư­a ®­ưîc thùc hiÖn lµ mét téi nghiªm träng th× míi bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ hai téi.

8. §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù quy ®Þnh nhiÒu hµnh vi ph¹m téi kh¸c nhau ®èi víi nhiÒu lo¹i ®èi t­ưîng kh¸c nhau. V× vËy trong tr­ưêng hîp bÞ can, bÞ c¸o thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi ph¹m téi kh¸c nhau, th× tuú tõng tr­ưêng hîp cô thÓ mµ kÎ ph¹m téi cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ mét téi víi tªn téi danh ®Çy ®ñ c¸c hµnh vi ®· ®ưîc thùc hiÖn hay vÒ nhiÒu téi ®éc lËp ®èi víi tõng hµnh vi ®· thùc hiÖn vµ khi xÐt xö sÏ ¸p dông §iÒu 41 Bé luËt h×nh sù ®Ó quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t chung, cô thÓ như­ sau:

– NÕu kÎ ph¹m téi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi ph¹m téi mµ nh÷ng hµnh vi ph¹m téi nµy liªn quan chÆt chÏ víi nhau (hµnh vi ph¹m téi nµy lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn, lµ hËu qu¶ tÊt yÕu cña hµnh vi ph¹m téi kia) ®èi víi cïng nhiÒu ®èi t­ưîng hay mét ®èi tư­îng, th× chØ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ mét téi víi tªn téi danh ®Çy ®ñ c¸c hµnh vi ®· ®­ưîc thùc hiÖn. ThÝ dô: Mét ng­ưêi chÕ t¹o vò khÝ råi tµng tr÷ vµ ®­a ra sö dông, th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “chÕ t¹o, tµng tr÷ vµ sö dông tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông”.

– NÕu kÎ ph¹m téi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi ®éc lËp ®èi víi c¸c ®èi t­ưîng ®éc lËp kh¸c nhau th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ nhiÒu téi ®éc lËp víi tõng hµnh vi ®éc lËp ®· ®­ưîc thùc hiÖn vµ khi xÐt xö sÏ ¸p dông §iÒu 41 Bé luËt h×nh sù ®Ó quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t chung. ThÝ dô: Mét ng­ưêi tµng tr÷ hai khÈu sóng qu©n dông vµ mua 5 qu¶ lùu ®¹n, th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ hai téi “tµng tr÷ tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông” vµ téi “mua tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông”.

III. VÒ sè lư­îng vËt ph¹m ph¸p ®Ó lµm c¨n cø truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña ®iÒu luËt.

ViÖc x¸c ®Þnh sè l­ưîng vËt ph¹m ph¸p ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù ph¶i c¨n cø vµo tÝnh n¨ng, t¸c dông vµ gi¸ trÞ sö dông cña tõng lo¹i vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù cô thÓ.

§èi víi mét sè ®èi tư­îng phæ biÕn viÖc x¸c ®Þnh sè l­ưîng vËt ph¹m ph¸p ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña ®iÒu luËt như­ sau:

1. Ngư­êi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông víi sè lư­îng sau ®©y th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù:

a) Sóng bé binh b¾n ph¸t mét: tõ 1 ®Õn 5 khÈu.

b) Sóng liªn thanh c¸ nh©n như­ trung liªn, tiÓu liªn c¸c lo¹i: 1 khÈu hoÆc 2 khÈu.

c) Sóng bé binh kh¸c như­ thư­îng liªn, ®¹i liªn, B40, B41, 12 ly 7, 14 ly 5: 1 khÈu.

d) Lùu ®¹n, ®¹n cèi, ®¹n ph¸o ®Õn 100 ly: tõ 1 ®Õn 10 qu¶.

®) §¹n cèi, ®¹n ph¸o trªn 100 ly: tõ 1 ®Õn 5 qu¶.

e) Tõ 50 viªn ®Õn 300 viªn ®¹n sóng bé binh (tõ ®¹i liªn trë xuèng).

g) Tõ 30 viªn ®Õn 200 viªn ®èi víi c¸c lo¹i ®¹n 12 ly 7, 14 ly 5, 23 ly, 24 ly (kh«ng ph¶i lµ ®¹n ph¸o).

h) Thuèc næ c¸c lo¹i tõ 1kg ®Õn 15kg.

i) Tõ 200 c¸i ®Õn 1000 c¸i ®èi víi kÝp m×n, nô xuú.

k) Tõ 500m ®Õn 3000m d©y ch¸y chËm, d©y næ.

l) §èi víi ngư­êi cã hµnh vi chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông víi sè lư­îng d­íi møc hư­íng dÉn t¹i c¸c ®iÓm e, g, h, i, k trªn ®©y, nh­ưng ®· bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ mét trong c¸c hµnh vi nµy hoÆc ®· bÞ kÕt ¸n nh­ưng chư­a ®­ưîc xo¸ ¸n vÒ téi cè ý hoÆc trong trư­êng hîp g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

2. Ngư­êi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông víi sè lư­îng sau ®©y th× ®­ưîc coi lµ vËt ph¹m ph¸p cã sè lư­îng lín vµ ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 2 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù:

a) Sóng bé binh b¾n ph¸t mét: tõ 6 khÈu ®Õn 25 khÈu.

b) Sóng liªn thanh c¸ nh©n như­ trung liªn, tiÓu liªn c¸c lo¹i: tõ 3 khÈu ®Õn 15 khÈu.

c) Sóng bé binh kh¸c như­ th­ưîng liªn, ®¹i liªn, B40, B41, 12 ly 7, 14 ly 5: tõ 2 khÈu ®Õn 10 khÈu.

d) Lùu ®¹n, ®¹n cèi, ®¹n ph¸o ®Õn 100 ly: tõ 11 qu¶ ®Õn 50 qu¶.

®) §¹n cèi, ®¹n ph¸o trªn 100 ly: tõ 6 ®Õn 15 qu¶.

e) §¹n bé binh (tõ ®¹i liªn trë xuèng): tõ trªn 300 viªn ®Õn 1.500 viªn.

g) §¹n 12 ly 7, 14 ly 5, 23 ly, 24 ly (kh«ng ph¶i lµ ®¹n ph¸o): tõ trªn 200 viªn ®Õn 1000 viªn.

h) Thuèc næ c¸c lo¹i tõ trªn 15kg ®Õn 75kg.

i) KÝp m×n, nô xuú: tõ trªn 1000 c¸i ®Õn 5000 c¸i.

k) D©y ch¸y chËm, d©y næ: tõ trªn 3000m ®Õn 15.000m.

3. Nưg­êi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông víi sè l­ưîng trªn møc tèi ®a ®­îc h­ưíng dÉn t¹i ®iÓm 2 môc nµy lµ ph¹m téi thuéc tr­ưêng hîp ®Æc biÖt nghiªm träng vµ ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 3 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

4. Ng­ưêi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông ®èi víi nhiÒu lo¹i vò khÝ qu©n dông kh¸c nhau, mµ sè l­ưîng ®èi víi mçi lo¹i chư­a ®Õn møc ®ư­îc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 1 môc nµy, th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù. NÕu sè l­ưîng ®èi víi mçi lo¹i vò khÝ ®Õn møc ®ư­îc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 1 môc nµy th× ph¶i bi truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 2 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù. NÕu sè lư­îng ®èi víi mçi lo¹i vò khÝ ®Õn møc ®ư­îc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 2 môc nµy th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 3 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

B – VÒ ®iÒu 96 bé luËt h×nh sù.

I. VÒ ®èi tư­îng cña téi ph¹m.

§èi t­ưîng cña téi ph¹m ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù lµ chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc hoÆc chÊt phãng x¹.

1. ChÊt næ lµ chÊt cã kh¶ n¨ng g©y nªn mét ph¶n øng ho¸ häc nhanh, m¹nh, to¶ nhiÒu nhiÖt vµ ¸nh s¸ng, ®ång thêi sinh khÝ vµ t¹o ra tiÕng næ như­ kÝp m×n, c¸c lo¹i thuèc næ, d©y næ, d©y ch¸y chËm, thuèc phãng v.v…

CÇn l­ưu ý r»ng chØ cã kÝp m×n, thuèc næ, d©y næ, d©y ch¸y chËm (kÓ c¶ trang bÞ cho lùc l­îng vò trang) dïng trong s¶n xuÊt, x©y dùng d©n dông vµ c¸c môc ®Ých kinh tÕ kh¸c ngoµi huÊn luyÖn, chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu míi ®ư­îc coi lµ chÊt næ.

2. ChÊt ch¸y lµ chÊt cã ®Æc tÝnh tù bèc ch¸y khi tiÕp xóc víi «xy trong kh«ng khÝ, n­íc hoÆc khi cã t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè kh¸c vµ nh÷ng chÊt dÔ tù bèc ch¸y ë nhiÖt ®é kh«ng cao, như­: diªm tiªu (ka-li-ni trat), phèt pho, thuèc ®¹n…

3. ChÊt ®éc lµ nh÷ng chÊt cã ®éc tÝnh rÊt cao vµ rÊt cã h¹i ®èi víi søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña con ng­ưêi, nÕu bÞ nhiÔm ph¶i mét liÒu l­ưîng nhÊt ®Þnh nµo ®ã (cã thÓ lµ rÊt Ýt). Nh÷ng lo¹i thuèc ®éc quy ®Þnh t¹i b¶ng A như­: A-c«-ni-tin vµ c¸c muèi cña nã, kÏm Phèt-pho, Ni-c«-tin vµ c¸c muèi cña nã, c¸c lo¹i muèi thuû ng©n… ®Òu lµ ®èi t­ưîng cña téi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù.

4. ChÊt phãng x¹ lµ nh©n tè s¸t th­ư¬ng cña vò khÝ h¹t nh©n, gåm nh÷ng ®ång vÞ kh«ng bÒn cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc cã kh¶ n¨ng ph¸t ra c¸c chïm tia An-pha, Bª-ta, Gam-ma… T¸c h¹i ®Æc tr­ưng cña chÊt phãng x¹ lµ g©y bÖnh, phãng x¹ ®èi víi ng­ưêi vµ ®éng vËt.

5. Trong tr­ưêng hîp cÇn x¸c ®Þnh cã ph¶i lµ chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹ hay kh«ng còng như trong trư­êng hîp cÇn x¸c ®Þnh tÝnh n¨ng, t¸c dông, gi¸ trÞ sö dông, tÝnh nguy hiÓm cña tõng lo¹i chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹ th× c¬ quan ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n cÇn hái ý kiÕn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn hoÆc cÇn ph¶i trư­ng cÇu gi¸m ®Þnh.

II. VÒ c¸c hµnh vi ph¹m téi vµ h­ưíng xö lý.

C¸c hµnh vi ph¹m téi quy ®Þnh t¹i §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù bao gåm: chÕ t¹o tr¸i phÐp, tµng tr÷ tr¸i phÐp, sö dông tr¸i phÐp, mua b¸n tr¸i phÐp vµ chiÕm ®o¹t chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹. C¸c hµnh vi ph¹m téi chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n như­ thÕ nµo ®­ưîc coi lµ tr¸i phÐp còng như­ hµnh vi nµo lµ chiÕm ®o¹t vµ h­ưíng xö lý ®ư­îc thùc hiÖn t­ư¬ng tù theo h­ưíng dÉn t¹i môc II phÇn A cña Th«ng tư­ nµy.

III. VÒ sè l­ưîng vËt ph¹m ph¸p ®Ó lµm c¨n cø truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña ®iÒu luËt.

ViÖc x¸c ®Þnh sè l­ưîng vËt ph¹m ph¸p ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù ph¶i c¨n cø vµo tÝnh n¨ng, t¸c dông, gi¸ trÞ sö dông, tÝnh nguy hiÓm cña tõng lo¹i chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹.

§èi víi mét sè lo¹i chÊt næ phæ biÕn viÖc x¸c ®Þnh sè l­ưîng vËt ph¹m ph¸p ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña ®iÒu luËt nh­ưsau:

1. Ng­ưêi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ víi sè l­ưîng sau ®©y, th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù:

a) Thuèc næ c¸c lo¹i tõ 1kg ®Õn 15kg.

b) Thuèc ph¸o: tõ 3kg ®Õn 30kg.

c) Thuèc phãng: tõ 1kg ®Õn 10kg.

d) D©y ch¸y chËm, d©y næ: Tõ 500m ®Õn 3000m.

®) KÝp m×n, nô xuú: tõ 200 c¸i ®Õn 1000 c¸i.

§èi víi ng­ưêi cã hµnh vi chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ víi sè l­ưîng d­ưíi c¸c møc h­ưíng dÉn trªn ®©y như­ng ®· bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ mét trong c¸c hµnh vi nµy hoÆc ®· bÞ kÕt ¸n như­ng chư­a ®ư­îc xo¸ ¸n vÒ téi cè ý, cã tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp hoÆc trong trư­êng hîp g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù.

2. Ng­ưêi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ víi sè l­ưîng sau ®©y, th× ®­ưîc coi lµ vËt ph¹m ph¸p cã sè l­ưîng lín vµ ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 2 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù:

a) Thuèc næ c¸c lo¹i tõ trªn 15kg ®Õn 75kg.

b) Thuèc ph¸o: Tõ trªn 30kg ®Õn 150kg.

c) Thuèc phãng: Tõ trªn 10kg ®Õn 50kg.

d) D©y ch¸y chËm, d©y næ: Tõ trªn 3.000m ®Õn 15.000m.

®) KÝp m×n, nô xuú: Tõ trªn 1.000 c¸i ®Õn 10.000 c¸i.

3. Ng­ưêi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ víi sè l­ưîng trªn møc tèi ®a ®ư­îc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 2 môc nµy lµ ph¹m téi trong trưêng hîp ®Æc biÖt nghiªm träng vµ ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 3 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù.

4. Ng­ưêi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ ®èi víi nhiÒu lo¹i kh¸c nhau mµ sè l­ưîng ®èi víi mçi lo¹i ch­ưa ®Õn møc ®­ưîc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 1 môc nµy, th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù. NÕu sè l­ưîng ®èi víi mçi lo¹i ®Õn møc ®­ưîc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 1 môc nµy th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 2 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù. NÕu sè l­ưîng ®èi víi mçi lo¹i ®Õn møc ®­ưîc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 2 môc nµy th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 3 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù.

C – VÒ hiÖu lùc thi hµnh:

Th«ng t­ư nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ban hµnh vµ thay thÕ c¸c v¨n b¶n cña Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé Néi vô ®­ưîc ban hµnh tr­ưíc ®©y tr¸i víi Th«ng t­ư nµy.

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× vư­íng m¾c, c¸c c¬ quan h÷u quan cÇn ph¶i ph¶n ¸nh cho Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé Néi vô ®Ó cã h­ưíng dÉn kÞp thêi.

 Luật sư Nguyễn Minh Long – Giám đốc Công ty luật Dragon

  Cấp Giấy chứng nhận luật sư bào chữa

Điện thoại 098 301 9109

Liên hệ Công ty luật uy tín: http://www.vanphongluatsu.com.vn/luat-su-bao-chua/

 

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai