Từ khóa: Điều 96. Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ