Từ khóa: vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ