Từ khóa: cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ