Từ khóa: cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ