Từ khóa: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ