Từ khóa: hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ