Từ khóa: Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ