Từ khóa: xem xét bản án tử hình trước khi thi hành

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ