Thông tư 02/2009/TT-BTTTT ngày 09/2/2009 bãi bỏ quy phạm pháp luật

Có 567 lượt xem
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 02/2009/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Bưu chính, Viễn thông (trước đây) ban hành:

  1. Quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành định mức xây dựng cơ bản công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông;
  2. Quyết định số 10/2007/QĐ-BBCVT ngày 14/5/2007 Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình bưu chính, viễn thông;
  3. Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông.
  4. Quyết định số 05/2008/QĐ-BTTTT ngày 10/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.
  Điều 147: Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Bộ luật Hình sự 1999

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Nơi nhận:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ TTTT: BT và các TT;
– Các đơn vị thuộc Bộ TTTT;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Tòa án nhân dân tối cao;
– UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các Sở TTTT;
– Các doanh nghiệp BCVT và CNTT;
– TTĐT, Công báo;
– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Đức Lai

 

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai