Văn bản mẫu

284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách trong điều tra hình sự

Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BCA 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách để sử dụng trong hoạt động điều tra hình...

Đơn xin bảo lãnh cho bị can đang bị giam giữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ....., ngày ..... tháng ...... năm ....... ĐƠN XIN...

Đơn xin xóa án tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------- ……….., ngày …. tháng ….. năm …….. ĐƠN XIN XÓA ÁN...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ