Từ khóa: chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ