Từ khóa: Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ