Từ khóa: quyền hạn trong khi thi hành công vụ

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ