Nhiệm vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, THA hình sự năm 2021

40

Vừa qua, VKSNDTC ban hành Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021.

Theo đó, xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021, đơn cử như:

– Tập trung kiểm sát nhằm quan tâm bảo vệ quyền con người, bảo đảm hoạt động giam, giữ, bắt buộc chữa bệnh và thi hành án hình sự đúng pháp luật.

– Kiểm sát chặt chẽ:

+ Việc Tòa án giao, gửi bản án, ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự;

+ Việc gửi quyết định thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát, người bị kết án và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Công tác quản lý thi hành án hình sự tại cộng đồng.

– Phát hiện đầy đủ, kịp thời và ban hành kháng nghị, kiến nghị để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp trong lĩnh vực này…

Xem nội dung chi tiết tại Hướng dẫn 03/HD-VKSTC được ban hành ngày 06/01/2021.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 01/CT-VKSTC); Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về “Công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020”; Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về “Kim tra của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020” và Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về Tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện kim sát nhân dân tối cao năm 2020trên cơ sở tiếp tục thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, HC) năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ NỘI DUNG ĐỘT PHÁ

1. Nhiệm vụ trọng tâm

– Quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, HC được nêu trong Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THA dân sự, THA hành chínhQuy chế công tác Kiểm sát THADS, HC số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016; Kế hoạch s 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về “Công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020”; Chương trình công tác năm 2020 của Vụ 11, VKSND tối cao. Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác năm 2019; xây dựng Chương trình công tác kiểm sát THADS, HC năm 2020 của đơn vị; Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS, HC năm 2020 đối với VKSND cấp huyện.

– Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát THADS, HC; tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ trong toàn Ngành, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc THADS, HC; tập trung kiểm sát chặt chẽ việc phong tỏa, cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế cho Nhà nước. Có các biện pháp tác động, đẩy nhanh tiến độ THAHC. Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Kiểm sát chặt chẽ hơn việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS, HC. Kiên quyết thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật đã phát hiện trong quá trình kiểm sát THADS; chủ động tham mưu và kịp thời kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân và y ban nhân dân trong công tác THAHC; kịp thời cung cp thông tin, chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao xử lý đối với việc tổ chức thi hành án có dấu hiệu tội phạm.

– Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 12/11/2019 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao; Kế hoạch 198/KH-VKSTC-V11 ngày 05/12/2019 về triển khai thực hiện các kiến nghị Đoàn kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

– Phi hp với VKSND tối cao (Vụ 11) hoàn thiện Quy trình, kỹ năng kiểm sát THADS; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, HC”.

2. Nội dung đột phá

Trong các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, cần xác định nội dung công tác đột phá trong năm 2020 tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thm định giá, bán đu giá tài sản THA; chú trọng kim sát việc THA có liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 12/11/2019 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao; Kế hoạch số 198/KH-VKSTC-V11 ngày 05/12/2019 về việc thực hiện các kiến nghị Đoàn kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt troncác vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chủ động kiến nghị để nâng cao chất lượng, số lượng thi hành các bản án, quyết định trong lĩnh vực này.

Ngoài nội dung trên, tùy tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể lựa chọn nội dung công tác đột phá phù hợp.

II. NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Thực hiện công tác kiểm sát THADS, HC

– Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 12/11/2019 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao; Kế hoạch số 198/KH-VKSTC-V11 ngày 05/12/2019 của VKSND tối cao về việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Ban chỉ đạo Trung ương và phòng, chống tham nhũng thành lập; chấp hành nghiêm túc việc báo cáo kết quả thực hiện về VKSND tối cao (qua Vụ 11) theo đúng quy định.

– Tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THA dân sự, THA hành chính” (VKSND tối cao sẽ có Kế hoạch và hướng dẫn cụ thể việc tiến hành sơ kết sau).

– Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát THADS, HC; tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ trong toàn Ngành, nhằm bảo vệ tài sản của Nhà nước, quyền và lợi ích hp pháp của người được THA.

Chú trọng các hoạt động kiểm sát mang tính chất thường xuyên như: Kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cho Cơ quan THADS; chú trọng kiểm tra việc chuyển giao các quyết định, tài liệu liên quan đến việc kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để đảm bảo THA trong các vụ án về hình sự, kinh tế; kiểm sát 100% đối với việc ra quyết định THA; kiểm sát việc xác minh và phân loại các việc THA chưa có điều kiện THA; trực tiếp xác minh, lập hồ sơ kiểm sát 100% các việc THA được phân loại chưa có điều kiện thi hành; kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế kê biên, phong tỏa tài khoản, việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản bảo đảm THA; kiểm sát chặt chẽ đối với các vụ việc THA tồn đọng, kéo dài, liên quan đến các tổ chức tín dụng; chủ động kiểm sát, có các biện pháp tác động, đẩy nhanh tiến độ THAHC, tham mưu và kịp thời kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân trong công tác thi hành án hành chính. Thực hiện có hiệu quả chức năng kiểm sát đối với hoạt động của Thừa phát lại ở các địa phương có thành lập Văn phòng thừa phát lại.

Tiếp tục tăng cường và đổi mới các cuộc trực tiếp kiểm sát, thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu công tác của Ngành về trực tiếp kiểm sát. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng từ trên 15 Chi cục THADS trở lên thì VKSND cấp tỉnh ngoài việc kiểm sát ngang cấp, cần phối hợp với các VKSND cấp huyện để trực tiếp kiểm sát từ 02 đến 03 Chi cục; các đơn vị có số lượng từ 15 Chi cục THADS trở xuống cần trực tiếp kiểm sát 01 đến 02 Chi cục. Các cuộc trực tiếp kiểm sát cần tập trung kiểm sát các nội dung sau: Việc thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức THADS, theo dõi THAHC; việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án nhân dân; việc chuyển giao các tài liệu liên quan đến việc kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản nhằm bảo đảm THA trong các vụ án hình sự; việc giao nhận, quản lý, xử lý tang vật, tài sản được thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử chuyển cho Cơ quan THADS trước khi có quyết định THA; việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản bảo đảm THA, chú trọng việc THA có liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính các cấp theo dõi, chỉ đạo.

Quan tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát.

– Thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định, có chất lượng, hiệu quả Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS, HC. Tăng cườnthực hiện quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ hoặc yêu cầu tự kiểm tra, thông báo kết quả khi xét thấy có dấu hiệu vi phạm để kiểm sát, chú trọng các vi phạm trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để đảm bảo THA; trực tiếp xác minh việc THA bị khiếu nại, tố cáo khi thấy cần thiết.

– Thông qua công tác kiểm sát, tăng cường phát hiện, tổng hp đầy đủ vi phạm pháp luật, kịp thi ban hành kháng nghị, kiến nghị, yêu cu khắc phục và phòng ngừa vi phạm và tội phạm; quản lý chặt chẽ các kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, HC; chú trọng phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị; kịp thời xử lý và báo cáo VKSND cấp trên trực tiếp đối vi các trường hp kháng nghị, kiến nghị không được chấp nhận hoặc chấp nhận một phần. Việc phúc tra thực hiện các kết luận trực tiếp kiểm sát, các kháng nghị, kiến nghị có thể thực hiện độc lập hoặc là một trong các nội dung của cuộc trực tiếp kiểm sát. VKSND cấp dưới chỉ được phúc tra việc thực hiện các kết luận, khánnghị, kiến nghị do VKSND cấp trên trực tiếp ban hành khi được VKSND cp trên trực tiếp ủy quyền hoặc giao thực hiện.

– Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hưng dẫn, giải đáp vưng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” và quy định tại Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 của VKSND tối cao về công tác hưng dẫn, giải đáp vướng mc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thông qua hoạt động kiểm sát và công tác kiểm tra nghiệp vụ, kịp thời tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, biện pháp hay trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, HC. Hằng tháng, VKSND cấp tỉnh tổng hp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công tác kiểm sát THADS, HC, kịp thời ban hành hướng dẫn cho VKSND cấp huyện và báo cáo VKSND tối cao (Vụ 11) để tổng hợp, hướng dẫn chung trong toàn Ngành.

2. Thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm công tác chỉ đạo hướng dẫn, nghiệp vụ kiểm sát THADS, HC đối với VKSND cấp huyện; thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch công tác của VKSND ti cao.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của Ngành và chế độ thống kê liên ngành về công tác kiểm sát THADS, HC; báo cáo kịp thời, đầy đủ lên VKSND tối cao (Vụ 11) những việc THADS, HC có quan điểm khác nhau giữa VKSND với các cơ quan có liên quan; những kiến nghị, kháng nghị đã ban hành không được chấp nhận hoặc chỉ chấp nhận một phần; chủ động tập hợp các dạng vi phạm, thiếu sót để báo cáo VKSND tối cao (Vụ 11) tổng hợp trong toàn Ngành.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và VKSND tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác THADS và quy chế phối hp liên ngành tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo THADS, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân cùng cấp để giải quyết những việc THADS, HC phức tạp, có quan điểm khác nhau giữa các ngành, việc khiếu nại, tố cáo kéo dài góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, HC năm 2020 của toàn Ngành theo nội dung Hướng dẫn này, đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện:

1. Xâdựng Chương trình công tác kiểm sát THADS, HC năm 2020 của VKSND cấp tỉnh; Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS, HC đối với VKSND cấp huyện. Nội dung Chương trình và Hướng dẫn công tác cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác cho phù hợp với yêu cu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng địa phương; quy định cụ thể nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện.

Chương trình, Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS, HC năm 2020 gửi VKSND tối cao (Vụ 11) theo quy định của Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

2. Quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm sát THADS, HC; nhất là trong hoạt động trực tiếp kiểm sát, trực tiếp xác minh việc THADS.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo bằng văn bản về VKSND tối cao (Vụ 11) để tổng hợp, hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
– Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/cáo);
– Các đ/c lãnh đạo VKSTC (để báo cáo);
– VKSND cấp cao 1, 2, 3 (để phối hợp);
– Các đơn vị thuộc VKSTC (để phối hợp);

– Tổng cục THADS, BTP (để phối hợp);
– VKSND các tnh, tp thuộc TW (để thực hiện);
– Phòng Tổng hợp – Văn phòng VKSTC;
– Lãnh đạo Vụ và các phòng Vụ 11;
– Lưu: VT, V
11.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nguyễn Kim Sáu

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai